The below is an off-site archive of all tweets posted by @ronnykingfpv ever

July 2nd, 2018

Zeg @bpost_nl, doet ge erom of wa ist?
“De koerier kon uw pakje niet afleveren”. Ik heb al vaker pakjes aanvaard om… https://t.co/9iLu49Z4TT

via Twitter for iPhone